Sociale veiligheid binnen Scouting Kapelle

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Bij Scouting vinden we het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Bij Scouting Kapelle vinden we het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Dit betekent dat onze leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals pesten, verduistering, groepsdruk, zeden, etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.


Voorkomen

Omgangsregels en gedragscode

Een manier om een veilige omgeving en een open gesprekssfeer te creëren, is het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels, die gelden voor iedereen die betrokken is bij onze groep. De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Scouting Kapelle vervult, te worden nageleefd.

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het sociaal veiligheidsbeleid van Scouting. Een VOG is verplicht voor alle functies binnen Scouting. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af.

VOG-beleid

Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting Kapelle is het verplicht dat een vrijwilliger een VOG overlegt. Dit geldt voor kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting. 

Om de drie jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd. Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen is er geen plaats binnen onze vereniging.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook, conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Hiervoor hebben we een aparte pagina aangemaakt met alle informatie

Geüpdatet op 14-1-2024  

Het is mis

Ondanks alle maatregelen die we als Scoutinggroep nemen, kan het soms toch mis gaan.

Info voor slachtoffers

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd veel op je af. Wat moet je doen?

Benader het bestuur

Informeer het bestuur over wat er is gebeurd. Vind je dit moeilijk/spannend, neem dan iemand mee die je vertrouwt en die je kan bijstaan.

Een gesprek met het bestuur is belangrijk, omdat zij verantwoordelijk zijn voor sociale veiligheid. Als het bestuur op de hoogte is van een misstand kan door hen gepaste actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld door een bepaald thema onder de aandacht brengen van jeugdleden en/of vrijwilligers of een besluit te nemen omtrent het lidmaatschap van een persoon.

In vertrouwen praten

Ben je er nog niet aan toe om het bestuur te informeren, maar wil je er wel graag over praten? Deel dan je verhaal met de vertrouwenspersoon van Scouting Kapelle. De vertrouwenspersoon luistert naar je en jullie kunnen (als jij dat wilt) samen kijken wat er nog meer mogelijk is.

Aanspreken op gedrag

Als je grensoverschrijdend gedrag ziet gebeuren is het verstandig om die persoon hierop aan te spreken. Veel mensen vinden dit moeilijk, omdat ze niet weten hoe ze dit aan kunnen pakken.

Hoe spreek je iemand aan op grensoverschrijdend gedrag?

  1. Benoem concreet het gedrag waar het over gaat
  2. Leg het gedrag naast de in de speltak/groep/team gemaakte omgangsregels en/of gedragscode van Scouting Nederland.
  3. Maak duidelijk dat het gedrag in strijd is met de omgangsregels/gedragscode.
  4. Benoem welk gedrag je wel graag zou zien.

Evaluatie

Na het aanspreken van een persoon op ongewenst gedrag is het belangrijk om na een bepaalde periode weer bij elkaar te komen voor een evaluatiegesprek. Hoe is het afgelopen periode gegaan? Ging het beter? Zijn er nog zaken waaraan gewerkt moet worden?

Geüpdatet op 14-1-2024  

Sociale veiligheid binnen Scouting Nederland